Possible health benefits of RoseMary

You are here:

NJOFTIM  I  RENDESISHEM

Albanian Herb sha ka ndermarre masat maksimale per te parandaluar perhapjen e Covid 19 ne
ambjentet e punes ne funksion te sigurise se punonjesve :

Duke i ardhur ne nevoje te gjithe familjeve per te gjithe punonjesti ne moshe me te madhe si
edhe grate me femije , qendrojne ne shtepi duke u paguar me page te plote

 Duke I paguar puntoret me page te plote,si per ditet qe u nderpre puna totalisht, ashtu dhe pas
rifillimit me orar te reduktuar te dites se punes.
 Duke qendruar krak per krah me fermeret ne zonat e Belshit,Liboves, Permetit, Sarandes, Vlores
dhe ne zonat e Malesise se Madhe., duke dhene dhe udhezimet perkatese per periudhen qe kalojme.

Te gjitha masat e marra jane ne sherbim te te gjjithe komunitetit dhe ne mbrojtje te shendetit e cdo
individi.